Demoproject: Vooruit met de geit, het schaap en het hert! Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers

Korte samenvatting:
Dit project richt zich op acties ten bate van de beroepsmatige houderij van kleine herkauwers. Voor de schapenhouderij wordt de korte keten-aanpak gepromoot, voor de geitenhouderij wordt gezocht naar mogelijkheden om de bokjes af te mesten en voor de hertenhouderij wordt zowel intern binnen de sector als voor externe geïnteresseerden de realisatie van de korteketen-commercialisatie als betere inkomensmogelijkheid breder kenbaar gemaakt. De partners binnen dit project zijn VSH (Coördinator), DGZ, Dier & Welzijn vzw, ABEC en de Beroepsvereniging van Vlaamse Geitenhouders.


Gedetailleerde toelichting:

Doelgroep : Dit project richt zich op de professionele schapen-, geiten- en hertenhouders.
Doelstelling / partners:
Dit project richt zich op acties ten bate van de beroepsmatige houderij van kleine herkauwers. Voor de schapenhouderij wordt de korte keten-aanpak gepromoot, voor de geitenhouderij wordt gezocht naar mogelijkheden om de bokjes af te mesten en voor de hertenhouderij wordt zowel intern binnen de sector als voor externe geïnteresseerden de realisatie van de korteketen-commercialisatie als betere inkomensmogelijkheid breder kenbaar gemaakt. De partners binnen dit project zijn VSH (Coördinator), DGZ, Dier & Welzijn vzw, ABEC en de Beroepsvereniging van Vlaamse Geitenhouders.
Inhoud :

Op zoek naar alternatieve verdienmodellen voor de schapenhouderij
De klassieke schapenhouderij oriënteert zich naar fokkerij of naar vleesproductie. Binnen dit project oriënteren we ons op de vleesproductie.
Een mogelijkheid die binnen de schapenhouderij moet benut worden en te weinig bekend is, is de afzet via de korte keten, nl. van producent naar consument, zoveel mogelijk stimuleren. Mogelijkheden zijn op dat vlak hoeveslagerijen, waar lamsvlees verkocht wordt; er zijn hoevewinkels, waar men vlees aanbiedt; of men kan ook via slachthuis en versnijderij met lamsvleespakketten naar de consument gaan. Dit project wil inzetten om mogelijkheden en moeilijkheden van korte keten in kaart te brengen en beter kenbaar te maken.
Een georganiseerde aanpak om naar de consument te gaan vinden we ook via de voedselteams, via buurderijen, of via andere initiatieven die oa in de hoofdstedelijke regio in evolutie zijn. Ook hier is de introductie van lamsvlees in de wekelijks te bedelen pakketten een unieke kans om tot meerwaarde te komen.
Dit project wil inzetten op korte keten-ontwikkeling en op specifieke afzet onder label van ‘natuurvlees’.

Op zoek naar een alternatief verdienmodel voor de geitenhouderij
Mede door de crisis in de melkveehouderij heeft de melkgeitenhouderij de wind in de zeilen. Een probleem waar deze bedrijven mee worstelen is de vermarkting van de geboren bokjes. Bokjes worden voor een aalmoes (één of enkele euro’s) afgevoerd. Meest worden ze naar Italië of Spanje geëxporteerd om daar afgemest en geconsumeerd te worden. Maar misschien zijn er ook valorisatie-mogelijkheden in eigen regio?
Momenteel beginnen Vlaamse bedrijven toch aandacht te besteden aan afmesten van bokjes. In samenwerking met de Beroepsvereniging van Vlaamse Geitenhouders wordt via dit project o.a. een proef op enkele bedrijven opgezet om de mogelijkheden voor afmesten van bokjes na te gaan, ook financieel, en daarnaast worden mogelijke afzetkanalen afgetoetst.

Op zoek naar een alternatief verdienmodel voor de hertenhouderij
Hertenhouderij eist ervaring en specifieke bedrijfsuitrusting omwille van de schichtigheid en de kracht van de dieren. Om alles beheersbaar te houden zijn investeringen nodig en tegelijk ervaring.
De meeste professionele hertenkwekers hebben hun afzet zelf in handen genomen via de korte keten. Maar de wat kleinere bedrijven zijn zoekend en dit project heeft vooreerst de bedoeling voor middelgrote hertenhouders de inkomensmogelijkheden van de korte keten te duiden. Anderzijds wil dit project de mogelijkheden van hertenhouderij aan geïnteresseerden meer kenbaar maken, inclusief de organisatie van een eigen korte keten.
ABEC, de beroepsvereniging voor hertenhouders in België, is een ervaren partner om de opgedane ervaringen in plus en min bijeen te brengen en deze ook over te brengen naar nieuwe geïnteresseerden.

Uitgevoerde acties:
1. Diepte-interview met bedrijven i.v.m. hun ervaringen met alternatieve inkomensmogelijkheden en korte keten ontwikkeling
2. Bedrijfseconomische doorlichting
3. Diergezondheid en bioveiligheid
4. Reglementeringen en voedselveiligheid

5. Overleg met de stakeholders
6. Discussieavonden
7. Demonstratiebezoeken

8. Geitenproeven

9. Hoe bereiken we de consument?

10. Proeven en evalueren
11. Verderzetten van ‘het Schapenloket’; omvormen tot ‘Info-loket Kleine Herkauwers’
12. Nieuwsbrieven

13. Informatiebrochure
14. De websites van de partners

15. Wetenschappelijke studiedag

Eindverslag