Demonstratie-project : Ziekten van A(bortus) tot Z(woegerziekte): preventieve gezondheidszorg bij kleine herkauwers

De laatste jaren worden de dierlijke sectoren geconfronteerd met uitbraken van dierziekten die negatieve gevolgen  hebben  voor  de  dieren  zelf,  de  bedrijfsvoering  en  het  bedrijfsresultaat,  en  leiden  tot  een verstoorde (en onzekere) marktwerking. In de sector van de kleine herkauwers denken we dan aan zeer ingrijpende  aandoeningen  zoals  blauwtong  en  schmallenberg,  maar  ook  aan aandoeningen  zoals rotkreupel en zwoegerziekte die reeds gedurende decennia bij Vlaamse kleine herkauwers aanwezig zijn, maar  vaak  een  sterk  onderkende  impact  op  de  bedrijfsvoering  hebben  (waardoor  preventieve maatregelen uitblijven, te laat of foutief worden toegepast).  Preventieve gezondheidszorg speelt hierbij een belangrijke rol en  bestaat uit een verzameling  van maatregelen die  ertoe  leiden  dat dieren minder kans hebben om ziek te worden. Het vermijden van de insleep van ziekten en het beperken van de verdere verspreiding van ziekten binnen een bedrijf en tussen bedrijven door aandacht voor bioveiligheid en een doordacht vaccinatiemanagement zijn hierbij cruciaal.  Goede  vaccinatieprotocollen ontbreken nog in de sector van de kleine herkauwers. Naast een goed vaccinatiebeleid dient de focus ook te liggen op  goede managementpraktijken waardoor de infectiedruk in de bedrijven beperkt blijft wat het risico op ernstige ziekte-uitbraken kan beperken. Dit kan onder andere door het  verstrekken van goed voeder, het beperken van stressfactoren, toepassen van quarantaine, het regelmatig inspecteren van de dieren, enz.

Het doel van dit project is om  houders van kleine herkauwers (geiten, herten en schapen) betreffende de problematieken  te sensibiliseren en  manieren van bedrijfsvoering  te demonstreren  die, door  middel  van  een  geïntegreerde  aanpak,  gezondheidsproblemen  kunnen  voorkomen  of  tijdig detecteren  om  zo  uitbraken  van  dierziekten  en  de  bijhorende  negatieve  gevolgen  voor  de  dieren,  de bedrijven en de handel te vermijden.

Het project wil het doel bereiken via 4 deeldoelstellingen:

(1)  Sensibiliseren  betreffende het toepassen van vaccinatieprotocollen  in het kader van preventieve gezondheidszorg,

(2)  Sensibiliseren  over het feit dat via gerichte managementingrepen de preventieve gezondheidszorg kan worden beïnvloed,

(3)  Methoden  van  bedrijfsvoering  demonstreren  die,  door  middel  van  een  geïntegreerde  aanpak, gezondheidsproblemen kunnen voorkomen,

(4)  Tijdig  detecteren  van  aandoeningen  (diersignalen)  om  zo  uitbraken  van  dierziekten  en  de bijhorende  negatieve  gevolgen  voor  de  dieren,  de  bedrijven  en  de  handel  te  vermijden/te beperken.

Vier belangrijke problematieken binnen de schapengezondheid kregen extra aandacht met betrekking tot sensibilisatie en demonstratie van preventieve managementmaatregelen:

 1. BLAUWTONG:

De resultaten van de winterscreening brachten  nieuwe  gevallen  van  BTV8 in ons land aan het  licht.  Sindsdien is België beperkingsgebied voor blauwtong met gevolgen voor de buitenlandse handel. Hoe de verspreiding van het blauwtongvirus in ons land zal evolueren, valt nog af te wachten, maar het staat vast  dat  vaccineren  de  enige  manier  is  om  de  dieren  te  beschermen.

 1. KLAUWGEZONDHEID

Rotkreupel  is  één  van  de  meest  gevreesde  klauwaandoeningen  bij  schapenhouders.  Het  is  een  zeer besmettelijke  en  uiterst  pijnlijke  ontsteking  van  de  tussenklauwhuid  die  veroorzaakt  wordt  door  een samenwerking  tussen  twee bacteriën:  Fusobacterium  necrophorum en  Dichelobacter nodosus. Vaccinatie kan een hulpmiddel zijn in de aanpak en preventie van rotkreupel, maar vaccinatie mag niet als een alleenstaand middel worden gezien worden en er bestaan hier veel misvattingen over.

 1. ZWOEGERZIEKTE

Genezing van deze ziekte is niet mogelijk. Sinds 1993 s er wel een wettelijk geregeld bestrijdingsprogramma van deze ziekte bij schapen maar omwille van de hoog oplopende kosten voor bloedonderzoeken zijn er weinig professionele schapenhouders die aan het programma deelnemen.

Een vaccin  is niet voorhanden, maar schapenhouders kunnen allerlei maatregelen nemen ter preventie van de ziekte.

 1. LISTERIOSE

Heel  recentelijk ontstaat in de sector van de kleine herkauwers de vraag  naar  informatie  betreffende de aanpak van listeriose (listeria). De ziekte kent drie verschijningsvormen: hersenvliesontsteking, abortus en sepsis (bloedvergiftiging). De bacterie dringt vooral binnen via wondjes in de bek en bereikt via de zenuwbanen de hersenen.  Ook via het maagdarmkanaal kan de bacterie in de bloedbaan terecht komen.

Uitgevoerde acties:

 1. Discussieavonden
 2. Bedrijven in diergeneeskundige begeleiding
 3. Workshops
 4. Praktijkdagen
 5. Artikel management Lentivirussen
 6. Problematieken thema’s posters
 7. Rendabiliteitsstudie: wat kost klauwverzorging?
 8. Checklist en attentiekalender
  • De checklist, die schapenhouders helpt gezondheidsproblemen tijdig op te sporen, bevat een aantal tips voor tijdige signalering van gezondheidsproblemen tijdens de controles
  • een attentiekalender voor maandelijkse opvolging van lammeren en ooien met focus op de ziekten of aandoeningen, waarmee  rekening moet worden gehouden.  De attentiekalender zal ook gebruikt kunnen worden om de diagnose te  stellen
 9. Demofilmpjes
 10. Nieuwsbrieven

Eindbrochure